Fri 6th Oct, 6pm_8pm, JC Smith Pavilion: Melvista Ave. Nedland